Obchodní podmínky

Jak u nás nakupovat?

Nákup v nakladatelství
Sluneční brána je velmi jednoduchý. Z přehledu produktů si zvolíte Vámi vybraný. U každého z produktů je uvedena konečná cena a také způsob, jakým si produkt můžete závazně objednat. Odesláním objednávky se ta stává závaznou!

V případě, že kupujícím je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, zašleme aktuální ceník a doplňující informace na jeho uvedený e-mail. Objednávka zboží se stává závaznou doručením do e-mailové schránky nakladatelství.

Doručení Vaší objednávky Vám e-mailem potvrdíme a zároveň zašleme údaje o platbě a dopravě.

Expedice objednávek

Knihy i další produkty máme skladem a expedujeme objednávky ihned. V případě, že objednávka je na více produktů, objednávku odesíláme kompletní. V případě, že si přejete objednávku rozdělit a zboží skladem odeslat okamžitě, budou Vám připočteny náklady na expedici ke každé zásilce.

Dopravné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

Balné k objednávkám nepřipočítáváme.

V případě osobního převzetí žádné další náklady neúčtujeme a lze vyzvedávat i nekompletní objednávku.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v nakladatelství Sluneční brána, provozovaném Mgr. Pavlem Sobkem IČ: 888 37 670, zapsána na Živnostenském úřadě Jihlava. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a
povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupujícím, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupní smlouva – je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má
možnost se s nimi seznámit. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo v e-mailu, ve kterém si zboží objednává.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky. V
této lhůtě musí spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle, směřující k odstoupení od smlouvy.
Vrácené zboží nesmí být poškozeno či nést známky opotřebení a mělo by být vráceno pokud možno v původním obalu. Prodávající vrátí spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Je-li vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody  odpovídající snížení hodnoty zboží. Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vrácené kupní ceny.

Kupující nemůže odstoupit podle občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb,
jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, popř. zboží, jehož povahu vrácení neumožňuje,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii

Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s občanským zákoníkem možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že
žádáte o odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Neposílejte zpět zboží na dobírku, v tomto případě nebude zásilka převzata. Děkujeme, že si objednáváte zboží, které skutečně chcete.

Nepřevzetí / nevyzvednutí objednávky

Děkujeme Vám za objednání zboží, které skutečně chcete. O stavu objednávky budete informování mailem. Objednávku si prosím vyzvedněte do termínu, který bude upřesněn v mailu, který Vás bude informovat o skutečnosti, že Vaše objednávka je připravena k expedici, či pro osobní vyzvednutí.

Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb.

Jestliže o objednávku nebudete mít zájem informujte nás prosím co nejdříve. Vaše zboží tak nebude blokovat objednávky pro zákazníky, které o zboží mají skutečný zájem. Předejdeme tak společně ke zbytečným nákladům, spojeným s vyřizováním objednávky.

Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit oznámením, že si přeje objednávku stornovat. Oznámení musí
být v písemné podobě, stačí elektronicky. Odstoupení od smlouvy neznamená nepřevzetí zaslané objednávky na adresu kupujícího. V případě nepřevzetí zásilky (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o
doručení“ aj. jsou brány jako zcela účelové a nebudou akceptovány) máme právo na úhradu vzniklých nákladů (zejména balné, poštovné a souvislé práce).

Platební informace potřebné k úhradě vzniklých nákladů budou zaslány mailem v okamžiku, kdy zboží bude připraveno k expedici. Pro urychlení expedice, můžete objednávku uhradit s předstihem.

Shoda s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruka

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (exspirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se
nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s návodem či obecně známými pravidly pro užívání dané věci.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

- jde-li o vadu
odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, popř. není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, právo na výměnu zboží. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od
kupní smlouvy,

- jde li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace

Pokud dodané zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme zákazníkům, aby z důvodů lepší prokazatelnosti reklamaci uplatnili písemně (např. e-mailem). Je-li zboží zasíláno poštou, doporučujeme ho opatřit vhodným obalem, aby nedošlo k jeho poškození. Spolu s vrácením zboží je třeba také prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. přiložením kopie prodejního dokladu, záručního listu či jiným hodnověrným způsobem).

Místo uplatnění reklamace:
Mgr. Lenka Sobková, Mírové náměstí 1551, Dobříš, 3. patro, dveře č. 310

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí (až do odvolání tohoto souhlasu) s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky a zasílání obchodních sdělení prodejcem a nebudou poskytnuty třetím stranám (vyjma externích dopravců, kterým budou poskytnuty za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.9.2014

Sluneční brána

Mgr. Pavel Sobek

Kpt. Jaroše 4

Jihlava

IČ: 888 67 370

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *