Články dalších autorů

Zdeněk Váňa – Duchovní kultura Slovanů, její kořeny a budoucnost

V našich dosavadních přednáškách jsme se zabývali různými duchovními proudy, které formovaly vývoj lidstva, zejména z jeho esoterního aspektu: indickou duchovností, gnósí, manicheismem, grálským proudem, rosekruciánstvím, zednářstvím. Dnes zaměříme pozornost na charakter slovanské duchovnosti, a to ze dvou protilehlých pólů: na její předkřesťanské počátky, jak se zrcadlí v “pohanské” kultuře našich předků, a na její velkou křesťanskou budoucnost, jak ji… Read more →

Platón o Atlantidě

Řecký filosof Platón se ve svých spisech (dialog Krítias) zmínil i ostrově Atlantidě, která bývá zařazována mezi nejstarší lidské civilizace… …Písma totiž říkají, jak vaše obec kdysi zastavila velikou moc, zpupně se valící na celou Evropu a Asii od Atlantického moře. Tenkrát totiž bylo ono moře průjezdné, neboť mělo ostrov před tím svým ústím, kterému vy ve vaší řeči říkáte… Read more →

Kdo byl Apollonius z Tyany?

Přinášíme vám tři krátké články o inspirující duchovní postavě Apollónia z Tyany.  Apollónios z Tyany, Ottův slovník naučný Apollónios: A. z Tyany (I. stol. po Kr.), filosof novopythagorský, náboženský reformátor a divotvůrce. Kolem roku 220 po Kr. ku přání císařovny Julie Domny napsal rhétór Filostratos životopis jeho, vyzdobený mnohými bájemi, legendami, divy a smyšlénkami. Hieroklés ve stol. IV. použil tohoto spisu… Read more →

Zdeněk Váňa – Od theosofie k antroposofii pdf

Přinášíme fundovaný a poučený článek Zdeňka Váni, zkoumající vývoj Theosofické společnosti a důvody, které vedly Rudolfa Steinera k odchodu z Teosofické společnosti a směřování k Antroposofii.  zdroj: http://antroposof.sk/diela_pc/vana_od_theosofie.pdf Od theosofie k anthroposofii Zdeněk Váňa Před léty, když jsem měl ještě čas navštěvovat antikvariáty a lovit v nich věci, které mne zajímaly, nezřídka se mi mezi nimi objevovaly knihy, z nichž jsem… Read more →

Atlantská a Lemurská epocha dle Rudolfa Steinera

Milý přátelé, přinášíme vám citaci ze souhrnného příspěvku k tématice původních zemských civilizací, jak jej ze Steinerova díla Z Kroniky Akáša sestavil na svém webu Vojtěch Franče. Celý příspěvek naleznete na jeho webových stránkách.  http://ografologii.blogspot.cz/2013/07/rudolf-steiner-evoluce-lidstva.html   … 4. Pozemský cyklus. V tomto cyklu se rozvíjí rasa Atlanťanů (tedy lidí v určité fázi vývoje).Původní Atlantida se podle Steinera nacházela v Indickém oceánu. Atlanťané… Read more →

Evangelium neznámého Eséna – Návrat Abígail

Ježíš se odebral do Kafarnaum, kde v tu dobu pobývali jeho rodiče. Na břehu jezera vešel do synagogy, kde příbuzní oplakávali zemřelou dívku jménem Abígail, to je „Otec se raduje“. Ona však byla ještě stále s nimi a marně k nim seshora mluvila, neboť jejich oči byly slepé. Jen Ježíš dívku viděl a řekl jí: „Talitha kumi!- Děvče vstaň!“ A… Read more →

Rudolf Steiner – O opětovném příchodu Krista v těle éterném

… Viděli jsme vždycky, že bylo lidem možno, při starém jasnozření viděti do duchového světa. Východní spisy obsahují také ve svých tradicích něco, jako právě podání o starém duchovém kraji do něhož lidé kdysi mohli hleděti, z něhož mohli sáti vše, co mohlo z nadsmyslna prouditi do fyzického světa. Plny žalu jsou mnohé popisy tohoto kraje, jehož mohli lidé kdysi… Read more →

Ohiyesa – Co je hodno oslavovat?

… V širším významu je ovšem modlitbou celý náš život, protože každý čin v našem životě je ve velmi reálném smyslu činem náboženským. Každodenní úcta je pro nás důležitější než strava. Vstaneme za svítání, obujeme si mokasíny, sejdeme k vodě. Čistou chladnou vodou si opláchneme tvář nebo do ní ponoříme celé tělo. Po koupeli stojíme zpříma v počínajícím úsvitu tváří ke… Read more →

Thich Nhat Hanh – Čistá země

…Čistá země je ideálním místem pro praxi do té doby, než dosáhneme plného osvícení. Mnoho lidí v Asii, kteří chtějí být znovuzrozeni v Buddhově Čisté zemi, praktikuje Usebrání Buddhy (Buddhanu-smrti), rozjímání o deseti kvalitách Buddhy – vizualizace jeho bytosti a vzývání jeho jména. Po dobu své praxe přebývají v Buddhově útočišti, jsou mu velice blízko, a tím vyživují semínka Buddhovy… Read more →

Rudolf Steiner – Účinky láskyplných a nenávistných myšlenek

  „…Materialista se domnívá, že člověku po kterém hodí kámen, zajisté způsobí bolest; naproti tomu si ale myslí, že nenávistná myšlenka, kterou chová vůči svému bližnímu, neublíží. Kdo však skutečně zná svět, ví, že z nenávistné myšlenky vychází mnohem, mnohem silnější účinky, než jaké mohu způsobit, hodím-li po někom kamenem. Všechno, co člověk myslí a cítí, má své účinky v… Read more →