Zápisy z komunikací v duchovních městech

Zde naleznete přepis nahrávek a přímé zápisy z „komunikace na úrovni duše“. Nejedná se o tzv. „chanellingy“ (přenos zprávy médiem, kdy dotyčný sám není schopen ručit za zdroj ani pravdivost svých informací), nýbrž o přímou oboustrannou duchovní komunikaci s průvodci v duchovních městech (Zezirath, Sat Dhan, Agam des, Kemtaved, Šambhala ad.), jakož i s duchovními průvodci z úrovní duchovního sjednocení a s úrovní archandělů a bódhisattvů. Nejde tedy o „vyzrcadlování a pouhé přejímání informací z astrální úrovně skrze medium“, ale o bdělou a přímou (sluneční) formu komunikace ve shodném stavu s tím, s kým komunikujeme. Podobnou formu ovládají ti, kteří jsou schopni vnitřní přímé komunikace se svým duchovním mistrem či s druhými bytostmi „na úrovni uvědomělého stavu duše“. V termínech „mediumity“ (schopnosti být zprostředkovatelem z duchovní úrovně) jde tedy o sluneční typ jasnozřivosti a vnímavosti, namísto pouhého (měsíčního) odrážení shluků zpráv od neprokázaného a neověřeného zdroje v astrálních úrovních. 

Rozhovory v duchovním městě Zezirath 

Pavel + Lenka -  „Jak se dá dívat na životní cestu směřující k plnému duchovnímu sjednocení? Co je obsahem duchovně sjednoceného stavu?
PRŮVODCE ZE ZEZIRATHU - „Všechny naše vlastní charakteristiky a charakteristiky situací, míst atd., je třeba vnímat jako „stavy duše“. Jsou dány karmicky a také skrze toky jemných energií, nejsou neměnné. Duše je svobodná a vývojem směřuje od stavu sjednocení – přes rozpory – zpět do stavu sjednocení. Volí si svobodně cestu této realizace. Není cílem jen slepě spěchat k cíli (k realizaci), cílem je také cestu zakoušet, bez připoutanosti jí užívat. Vidět v ní krásu, propojení se za dualitu rozporů ve smyslu vyvažování, rovnováhy a integrace. Prožít ji s nadhledem, že v každé chvíli na každém místě je duše doma. Na utrpení a bolesti je hořké to, že se duše odpojuje ze stavu sjednocenosti.“

-

Lenka: Jak můžeme pracovat s jemnohmotnou úrovní v oblasti terapie? Jakým způsobem se dá používat „plazma„na jemnohmotné úrovni? Jaký vztah má k živlovým projevům na jemnější úrovni? 
Průvodce ze Zezirathu: „Ohledně léčitelské práce s plazmou – plazma na úrovni používání v duchovních městech je materiálem hutnější konzistence, než je čistá energie (např. světelný paprsek), ale jemnější než pozemský hmotný svět. Např. oheň představuje určitou podobu, jak si představit volný tok plazmy. Takováto jemnohmotná plazma funguje pouze jako „nosič“, který sám o sobě nevyzařuje energii. Je to univerzální „hmota“,která má všestranné využití a dle způsobu použití se volí její hustota a poté se sytí zvoleným typem energie (barevného záření), který se z ní pozvolna uvolňuje do okolí. Plazmu lze využívat například léčebně. Je to materiál pro zmírnění potíží a bolestí na fyzické úrovni těla, tedy po zraněních či při znovuoživení traumatické události (engramu). Dále se s ní dá vyplňovat „díry“ v energetických tělech, která máme, po vyjmutí umělých implantátů atd. Dále slouží pro regulaci toku energie skrze čakry.
Některé blokace bývají vklíněny přímo do určité čakry, a po jejich odstranění se uvolňuje relativně velký prostor, který by čakrou propouštěl nadměrné množství uvolněné energie a mohlo by tak docházet k velkým energetickým ztrátám a dalším komplikacím z nevyváženosti toku energie, což by mohlo vyvolávat bolesti. Je proto vhodné prostor nad čakrou přetáhnout jemnou vrstvou plazmy, která větší výkyvy toku energie zmírní, dokud se energetický systém těla nezharmonizuje do svého přirozeného nastavení. Tento způsob lze chápat též jako způsob ochrany před ataky energií jiných cizorodých entit (široce rozevřená čakra působí jako energetické lákadlo!).
Další způsob využití plazmy je pro vytvoření ochrany. Dá se např. vytvořit jemná síť z plazmy kolem těla a nasytit bílým světlem. Přicházející energie, zvláště ty „temnější“, negativní a agresivní povahy se skrze síť tříští a jejich působení se rozptyluje. Pokud se vyšle bílý paprsek ze srdeční čakry, účinky agresivního zásahu jiné entity se tímto minimalizují. Při používání plazmy je vhodné průběžně kontrolovat stav energie v těle i v plazmě. Plazma energii sice absrobuje a postupně vyzařuje, ale je to plynule se měnící systém, (rychlost je závislá na zvolení hustoty hmoty). Je třeba pamatovat na to, že ne všechny typy plazmy jsou vhodné pro všechny účely. Je také vhodné zkontrolovat stav nasycenosti plazmy, někdy je třeba ji jako nosič vyčistit a až pak znovu naplnit. Vlastnosti plazmy jsou podobné jako vlastnosti gelu. Lze si snadno představit, jak se vlastnosti mění v závislosti na hustotě jemnohmoty.“ …
…“Další z možností ochrany je práce s takzvaným tekutým křišťálem. Tekutý křišťál je svého druhu jemnohmotná forma, kterou prochází energie stejně jako křišťálem hmotným (pozemským). Energie různého typu se čistí, resp. rozkládá se na jednotlivé složky charakteristických energií, které ve své čisté formě (nesmíšené s ostatními) umožňují, nebo přímo vyzývají k chápání oproštěnému od dualistického pohledu. Jakákoliv energie – sama o sobě – není ani dobrá ani špatná. Záleží pouze na způsobu pochopení a použití dané energie. Určitý způsob potom určuje působení této energie, tedy důsledek způsobu využití. Tím je pak působení buď pozitivní nebo negativní. V tomto smyslu tekutý křišťál neposkytuje jen přímou ochranu před agresivním atakem, ale slouží též jako prostředek pro uvědomění si jakéhokoliv aspektu. Je to tedy proces, kterým se realizuje „očista“ vnitřní, (a stejný princip, jakým se řídí zpracování traumatické události v regresní terapii). To má za důsledek, že se uvolňuje a rozpouští řetězec od příčiny k důsledku, proč se o nás agresivní entity zajímají. Tento proces není ve způsobu okamžitého ochranného účinku, zato dojde-li ke zvědomění aspektů, je důkladně odstraněno působení samotné příčiny. Ve smyslu okamžité ochrany lze tekutý křišťál využít různými způsoby – např. vytvořením určité křišťálové bubliny kolem těla či entity. Dochází tak pohlcení energie a rozkladu na jednotlivé charakteristicky, a tak k rozložení agresivního temného vlivu někým působeného.“

tunel-svetlo

Záznamy z komunikace s duchovními městy.

Duchovní město Zezirath

Odstranění osobních postulátů (vnitřně přijatých energeticky na nás působících vět, prohlášení, která negativně ovlivňujících naše postoje, návyky i zdraví u klienta)

- Postulát: Pocit, že nemám nikde kořeny, že nejsem v hmotném světě „doma“. Podle průvodců ze Zezirathu plyne tento postulát často z předešlých návyků z oblasti Plejád. Tam je nastavení více éterické a vzdušně astrální. Z toho v zemské inkarnaci plyne občas pociťování, že máme přetnuté silnější spojení s hmotou a čistý kontakt směrem k ní. Je třeba pracovat na znovuvybudování propojenosti více do hmotné úrovně zemské.

- Postulát: ohledně elementu „ohně“ ve smyslu „mám málo životní síly“ a akční energie směrem do hmoty. Důsledkem je pak, že se hůře dokončují projekty a rozjeté akce v životě.

- Postulát: „…že jsem v životě energeticky v pozici, na které musím trvat ve smyslu „já mám ale pravdu!“. V důsledku takového ego postoje (bez ohledu na jeho odůvodněnost) se podle průvodců ze Zezirathu ztrácí flexibilita vůči okolí a lidem, a naopak se z takového postoje stává „zatuhlá pozice“. Takový postoj v daném případě klienta souvisí s konfliktem s Drakony v minulosti a traumatem ze zabití v úrovni nad první čakrou. V dnešním stavu ztráty energie a flexibility je to spojeno s funkcemi v úrovni 2. čakry. K tomu zezirathští doporučili pracovat na pozitivních afirmacích pro převychování z těchto návyků ve spodních čakrách. Prakticky: vedení stříbrného paprsku od 1. čakry do srdeční čakry a naopak seshora od korunní čakry vedení zlatého paprsku do srdeční čakry. V místě setkání vznikne ozdravná záře. Důležité je udržet si postoj, že vše je v pořádku, všeho máme a budeme mít dostatek. Takový postoj se dá charakterizovat: „Přeji si a mám na uskutečnění tohoto přání dostatek energie přenést prakticky toto přání do realizace ve hmotě“. Pokud je klient schopen sklonit se ve svém egu v úrovni solar plexu v postoji „já mám pravdu“, být pružný a rozpouštět tyto ego postoje do smíchu a nebrání se tak vážně, pak se mu povede dobře

Rozčlenění čaker v schématu jemně živlovém podle Zezirathu:

 1. Čakra – zemská
 2. Čakra – ohnivá
 3. Čakra – ohnivě/vodní
 4. Čakra – vodní
 5. Čakra – vodně/vzdušná
 6. Čakra – vzdušná
 7. Čakra – vzdušná

Ze všech čtyř živlových charakteristik je možný přechod na úroveň „éther/prostor“. Je tu proces přechod-projevu, který je věcí INTENZITY projevení z prázdnoty do hmoty, a naopak zase stahování se z živlových složek do „prázdnoty“, étheričnosti. Když duše odchází (po tělesné smrti) z těla, tak se elementy rozpouštějí do své podstaty. Zůstává „nosič“ duše – plazma, která je neutrální – a která stoupá v určitém univerzálním vozítku (forma). Plazma – pokud duše se připojí ke hmotě – bere na sebe vlastnosti živlů jako „pojítko duše k tělu“ (jakoby matrice, „lepidlo“, které se rozleje po celém těle, drží a oživuje tělo. Plazma je tak elementem prostoru v čisté podobě, poutá duši k tělu (jako prostorová „žvýkačka“). Tato plazmatická matrice slouží k přitahování si „věcí“ skrze aplikaci v podobě přání á záměru do prostoru. Vysoká a čistá pozice se špatně realizuje v nízkém vibračním rámci. Například v zaplivané a energeticky znečištěné hospodě je obtížné udržet si a realizovat přání a stav úrovně kontemplace. Pokud se rozhodneme přitahovat si „věci“ čistě a bez ega, jde o nejčistší způsob. „Všechno, co přijímáš s pokorou, je čisté (bez ega), a je harmonicky propojeno s okolím.“    

 

Z vyprávění nevtělených (duší) Atlanťanů (setkání s nimi v oblasti vrchu Heulos v Jihlavě) – 2012

Jedna z příčin úpadku pozdní, třetí fáze projektu Atlantidy po stránce neshody Plejáďanů a Sírianů směrem k tomu, jak lidé nakládají s vědomostmi z vyšších úrovní a jak je zneužívají. Síriané mávli nad lidmi rukou, že jsou nepoučitelní a nezodpovědní, Plejáďané měli tendenci dále lidem „výchovně“ pomáhat. Pozemšťané té doby měli spoustu „engramů“, neboli je ovlivňujících chybných návyků. Nakonec se Síriané a Plejáďané zde působící shodli, že pro lidi bude zřejmě lepší projít zkušenostmi na více fyzické úrovni života a komicky, než se naučí správně uchopovat vyšší znalosti. Doba od Atlantidy po dnešek je vlastně touto fází a etapou. Nyní ale dochází ke změně. Nastává bod propojení z fyzických úrovní do nahlížení a žití ve spojení s duchovními úrovněmi – změna bude globálnější a bude se dít přímo. Nastává „konec starého světa, či spíše světového náhledu“. Pro ty, kteří se nejsou ochotní „otevřít novému“ a vzdát se svého úzkého materialismu to bude skutečně vypadat jako konec světa, pro druhé to bude proměna. Jde o konec setrvávání ve starých, již i energeticky přežilých principech. Zpočátku to přinese i situaci boje materialistů s lidmi směřujícími k duchovním principům. V oblasti mediálního působení to bude „chaos“ a tendence k manipulování lidmi k jakémusi umělému hledání nepřítele. Hluboká krize se projeví i s tím, že lidi už nebude možné udržovat v dosavadních návycích, budou se ukazovat stále více „trhliny“ v systému ovládání a návyků s odkrýváním možností, že se dá žít i jiným, zdravějším způsobem. 

  1 comment for “Zápisy z komunikací v duchovních městech

 1. Jaroslava
  Listopad 6, 2015 at 6:05 pm

  líbí se mi.

Comments are closed.